برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : شنبه 23 شهريور 1398     |     کد : 297

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز :

تسهیلات ویژه ای برای عوارض پروانه های ساختمانی تصویب شده در کمیسیون ماده 5 در تعرفه سال جاری پیش بینی شده است.

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز با اشاره به پرونده های مصوبی  که در کمسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، سطح اشغال  آنها کمتر از سطح اشغال مجاز در طرح تفضیلی می باشد، گفت: به منظورجلوگیری از تضعیع  حق و حقوق شهروندان در محاسبه عوارض  پروانه های ساختمانی برای  این گونه  پرونده ها،  تسهیلاتی در تبصره ذیل ماده 10 تعرفه عوارض سال جاری پیش بینی شده است
ایشان ادامه داد: در صورت کاهش سطح اشغال با تصویب کمسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و رعایت سقف تراکم ساختمانی مصوب برابر جدول تراکمی طرح تفضیلی، نحوه ی محاسبه ردیف عوارض مطابق جداول 5،6،9، 10، 11 تعرفه عوارض محلی سال جاری خواهد بود و برای طبقات مازاد بر گذر مربوطه که از حداکثر تراکم جدول طرح تفضیلی بیشتر نباشد 70 درصد ضرایب ستون اول جداول فوق الذکر اعمال خواهد شد
دکتر حسین زاده تصریح کرد: در صورتی که تراکم مصوب  کمسیون ماده 5 از حداکثر تراکم مجاز طرح تفضیلی، بیشتر باشد مطابق ردیف و ستون های مربوطه اقدام خواهد شد
وی در پایان گفت: امید است با اطلاع رسانی و شفاف سازی موارد پیش بینی شده در تعرفه عوارض محلی گامی موثر در جهت بهبود عملکرد و آگاهی شهروندان محترم برداشته شود
 


PDF چاپ چاپ