نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
 نحوه پرداخت عوارض مشاغل و بهای خدمات پسماند

_ عوارض مشاغل یکی از درآمدهای پایدار شهرداری می‌باشد و مطابق ماده 14 قانون نظام صنفی کشور و ماده 15 تعرفه عوارض محلی سال 1399 ودفترچه تعرفه عوارض بر مشاغل، افراد صنفی با توجه به نوع فعالیت آنها (اعم از تولیدی- خدمات فنی- توزیعی- خدماتی) مکلف‌اند در هرسال عوارض کسب و پیشه خود را بپردازند.

_در صورت عدم پرداخت به‌ موقع این عوارض مشمول جریمه 9 % به ازای هرسال خواهند بود.

شهروندان محترم می توانند جهت پرداخت عوارض فوق از طریق  https://citizen.tabriz.ir  اقدام نمایند.