نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
 پرداخت الکترونیکی عوارض نوسازی

_مطابق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال  1347، عوارض نوسازی یکی از درآمد های پایدار شهرداری ها می باشد که به صورت سالانه وصول می گردد. همچنین براساس تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور مودیانی که عوارض فوق را به موقع پرداخت نمایند از 10 درصد تخفیف بعنوان جایزه خوش حسابی برخوردار و در ماده 14 قانون یاد شده در صورت عدم پرداخت به موقع این عوارض مشمول جریمه 9 درصدی به ازای هر سال خواهند بود
مطابق بند ب ماده 6 دستور العمل نحوه نعیین بهای خدمات مدیریت پسماند، بهای خدمات پسماند محاسبه و در فیش نوسازی اعمال  می گردد.
شهروندان گرامی می توانند از طریق وبسایت http://citizen.tabriz.ir و یا با مراجعه به شعب بانک های شهر ، ملی و صادرات نسبت به پرداخت این عوارض اقدام و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فیش نوسازی به مناطق ده گانه شهرداری تبریز مراجعه نمایند