برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
 آیا میدانید****
آیا میدانید****
 آيا مي دانيد به استناد بند و ماده 46 قانون ماليات بر ارزش افزوده ،عدم پرداخت به موقع عوارض خودرو مشمول پرداخت جريمه اي معادل 2% در ماه و غير قابل بخشودگي مي باشد؟؟
 آیا می دانید عوارض خودرو جزء عوارض پایدار شهرداری محسوب میشود و با این بودجه میتوان در بهبود وضع شهر سهیم بود؟؟؟
 آیا میدانید  ميزان مبلغ عوارض خودروها را از سال 1369 طي مصوبه مجلس شوراي اسلامي، براي تامين قسمتي از درآمد شهرداري ها وضع شده که همه ساله از ابتداي سال ، تعرفه جديدي ابلاغ مي شود که طي تصويب مجلس شوراي اسلامي، به وزارت کشور ابلاغ شده و پس از آن توسط سازمان دارايي به شهرداري ها ابلاغ مي گردد؟؟؟
 آیا میدانید از سال 96 کلیه شهرستان های استان از یک سیستم یکپارچه جهت وصول عوارض خودرو استفاده میکنند؟؟؟