برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : شنبه 11 خرداد 1392     |     کد : 18

گذري بر عوارض كسب و پيشه

نمونه موردي: شهر تبريز

ملاك تعلق عوارض كسب و پيشه به صنوف مختلف، فعاليت در مشاغل مختلف ( اعم از كسب و پيشه و تجارت و صنعت) به منظو انتفاع است .

صنف : آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد تشكيل يك صنفي را مي دهند.
 
فرد صنفي : طبق ماده 2 قانون نظام صنفي  فرد صنفي به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد ،تبديل ،خريد، فروش ، توزيع ،خدمات، خدمات فني سرمايه گذاري كندوبه عنوان پيشه درحرفه وشغل آزاد خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا ، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غير مستقيم وبه صورت كلي يا جزئي به مصرف كنندگان عرضه دارد اطلاق گرديده است.

واحد صنفي : هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد واحدصنفي شناخته مي شود.

هر گاه شخصي بخواهد فعاليت صنفي آغاز كند ، ابتدا بايد به اتحاديه ذي ربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غير تعطيلي رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند  .
اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط ظرف 15 روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي پروانه كسب  موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.

واحد تجاري :  عبارتست است از كليه ساختمان هائي كه برابر تبصره ذيل  بند 24ماده 55 قانون شهرداريها به منظور  استفاده كسب و پيشه و تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحدهاي صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي و يا واحدهاي تابع قانون تجارت فعاليت داشته باشند.

اتحاديه : شخصيتي است حقوقي كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه اند براي انجام دادن وظايف و مسئوليت هاي مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد.
در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي كنند.. اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غير انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي يابد.

پروانه كسب :  مجوزي است كه طبق مقررات قانون نظام صنفي به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي شود.

عوارض كسب و پيشه براساس ماده 14 قانون نظام صنفي اخذ مي گردد و مبالغ دريافتي از موديان براساس تعرفه كسب و پيشه مصوب شوراي شهر استخراج مي گردد.
 
غلامرضا ايماني (ريئس اداره نوسازي و كسب و پيشه)
پروين رضاپور (كارشناس ادره نوسازي و كسب و پيشه)
 
براي محاسبه عوارض كسب و پيشه به مثالي كه در اين لينك وجود دارد مراجعه كنيد.


PDF چاپ چاپ