برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : شنبه 11 خرداد 1392     |     کد : 17

عملکرد شهرداری تبریز در نوسازی بافت فرسوده شهر از نگاه آمار

از سال 1389 لغایت پایان سال 1391

بافت فرسوده عموماً قسمت قدیمی و مرکزی هر شهری است که در روزگار خود مرکز پویایی ، اقتصادی ، اجتماعی و نشاط مردم آن جامعه بوده است که امروز به جهت کهولت عمر ساختمان ها و فرسایش بافت آن ها به عنوان قسمت فرسوده شهرها از آن یاد می شود. این بافتها چون عمدتاً مرکز اقتصادی شهرها بوده اند هم اکنون نیز در کنار جمعیت ساکن و ثابت خود از میزان جمعیت پذیری بالائی برخوردارند؛ بخصوص جمعیت سیال که در طول روز برای فعالیت اقتصادی ، خدماتی و اجتماعی به آن محدوده وارد می شوند. این پهنه ها بخش قابل توجهی از مساحت شهرهای امروزی را تشکیل می دهندکه باید برای نوسازی، بهسازی، بازسازی ، دوباره سازی ، حفاظت و احیاءآنها برنامه ریزی جامع از سوی متولیان امور پیش بینی و اجراءگردد.
به نظر می رسد رعایت موارد زیر در برنامه های ساماندهی بافت های فرسوده شهر مفید فایده خواهد بود :

1.    تعریف و پیش بینی تسهیلات ویژه برای ایجاد انگیزه مناسب برای ساکنین و مالکین بافت فرسوده برای نوسازی - بهسازی –حفاظت و احیاء

2.    هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرائی دولتی از قبیل بانک ها – وزارتخانه های راه و شهرسازی –کشور و غیره و بخش های عمومی غیر دولتی مثل شهرداریها در توزیع مناسب تسهیلات برای رسیدن به اهداف تعریف شده

3.    پیش بینی و تدوین برنامه روشن ،دقیق ،وقابل اجراء توسط ارگان ها،نهادها ،سازمان ها و دستگاههای اجرائی مثل سازمان گردشگری، میراث فرهنگی در زمینه شناسائی ساختمان ها و   ابنیه های قدیمی ، تاریخی و ارزشمند و صدور شناسنامه برای آنها وتدوین طرح وبرنامه کاربردی برای تجدید حیات - انطباق و به روزکردن - تبدیل و دگرگونی - حفاظت و نگهداری ابنیه ها در مقابل فرسایش طبیعی و انسانی و احیاء و باز گردانیدن اثر به وضعیت مطلوب این بناهاست به نحوی که تکلیف هر یک از مالکین و ساکنین این قبیل بناها به وضوح روشن و مشخص باشد.

4.    آموزش و اطلاع رسانی مناسب به ساکنین و مالکین ابنیه ها- ساختمان های واقع در بافت فرسوده از خطرات بالقوه و احتمالی زندگی در این بخش و اطلاع رسانی اصولی و کافی در مورد تسهیلات در نظر گرفته شده برای  نوسازی این بافت ها.
 کلان شهر تبریز پس از شهر تهران  دومین شهر کشوراست که دارای بیشترین مساحت بافت فرسوده می باشد ؛ با مساحت 2522 هکتار و جمعیت بالغ بر 503009 نفر که ساماندهی مساحت  به این بزرگی و جمعیتی به این گستردگی که 3/1جمعیت شهرتبریز را شامل می شودنیازمند همگرائی ، همسوئی و هماهنگی اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های ذیمدخل در مدیریت شهری است.
آنچه که در بعد تسهیلات مالی در قوانین موضوعه برای بافت فرسوده به عنوان تکلیف برای شهرداریها وجود دارد ، ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب اردیبهشت ماه سال 1387 می باشد که طرحهای تولید مسکن در این قبیل بافت ها را مشمول 50%تخفیف در عوارض ساخت نموده و دولت را مکلف ساخته است 100%تخفیف های اعمال شده از سوی شهردارها را در لوایح سالیانه خود منظور و پرداخت نماید.همچنین قانون حمایت از احیاء - بهسازی و نوسازی            بافت های فرسوده مصوب 1389 نیز تکالیفی برای شهرداریها مشخص ساخته است.
 توجه به مسائل و مشکلات بافت های فرسوده با محوریت نوسازی و زیباسازی شهر و کاهش خطرات احتمالی ناشی از بحران ها و بلایای طبیعی و انسانی در کانون توجه مدیریت عالی شهرداری تبریز در سنوات اخیر بوده است ؛ به نحوی که هم از بعد تسهیلات مالی و کاهش عوارض به مسئله توجه شده و هم از بعد اجرای پروژه های نوسازی و بهسازی به منظور کاهش مساحت بافت فرسوده شهردقت  شده است ؛ به عنوان مثال شهرداری تبریزدر لوایح  تعرفه عوارض سالانه خود در سال 1389 پس از تصویب در شورای اسلامی شهرتنها 15% از عوارض پروانه های ساختمانی تا تراکم مجاز را از مالکین       پروانه های ساختمانی بافت فرسوده مطالبه می نمود؛ یعنی به عبارت دیگر 85% تخفیف اعمال می کرد. همچنین در بند تشویقی دیگری در صورت تجمیع حداقل 5 بلوک عوارض پروانه این قبیل        ساختمان هاتا تراکم مجاز رامعاف نمود.
 در سال 1390مدیریت عالی شهرداری تبریز تخفیفات سال قبل را برای ایجاد انگیزه نوسازی در بافت فرسوده را کافی ندانست از این رو معافیت عوارض پروانه های ساختمانی را تا تراکم مجاز به صد در صد افزایش داد و متعاقباًدر سال 1391 با اعتقاد به این مطلب که باید حجم تسهیلات در زمینه کاهش عوارض پروانه های ساختمانی بیش ازپیش گسترش یابد ،در لوایح تعرفه عوارض خودمعافیت صد درصدی عوارض    پروانه های ساختمانی تا تراکم مجازرا منظور نموده و علاوه برآن برای مساحت مازاد خارج تراکم (با توجه به ماده 16 تعرفه عوارض محلی) 30%عوارض متعلقه را برای تک بلوک های مسکونی را نیز کاهش داد؛ لیکن تامین پارکینگ و فضای بازمورد نیاز را برای آسایش و رفاه ساکنین این بافت و به منظور اجتناب از مشکلات آتی ناشی از عدم رعایت ضوابط شهرسازی را شرط نمود.
علاوه برآن برای تشویق تجمیع چند بلوک در بافت های مسکونی به منظور کاهش صدمات و خطرات واحدهای کوچک در مواقع خطر و بلایای طبیعی معافیت 60%عوارض مازاد خارج از تراکم را تعریف و عملیاتی کرد ،افزون بر آن 90%معافیت عوارض برای طرحهای مسکونی و ساماندهی یک بلوک شهری در بافت فرسوده مصوب را به تصویب شورای اسلامی شهر رسانید.
با این اقدام عملاًتاثیر گذاری و ایجاد تسهیلات  مالی توسط شهرداری تبریز فراتر از تسهیلات منظور شده در ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن خود را نشان داد؛ آمار تخفیفات اعطایی شهرداری تبریز برای پروانه های ساختمانی صادره دربافت فرسوده شهر از سال 1389 لغایت تا پایان سال 1391 به شرح جدول الف می باشد هرچند که دولت محترم علیرغم نص صریح ماده 16 قانون ساماندهی تاکنون اقدام به پرداخت تخفیفات اعمال شده از سوی شهرداری تبریزرا نکرده است لیکن شهرداری تبریز کماکمان در جهت مهار قسمتی از مشکلات و خطرات بالقوه بافت فرسوده و برای راحتی و آسایش ساکنین این بافت ها هرسال تسهیلات خودرا متنوع ساخته وبر میزان آن اضافه می نماید.
افزون بر پیش بینی تسهیلات مالی  و کاهش عوارض شهرداری تبریز برای احیاء ، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر پروژه هایی را در بلوک هایی از بافت فرسوده شهر تعریف، پیش بینی و طی مراحل نموده است .همچنین براساس اختیارات حاصله از قانون بودجه سالانه کل کشور تاکنون اقدام به انتشار و فروش اوراق مشارکت برای پروژه های عتیق – میارمیار و آیسان جمعاً به مبلغ 2/850/000/000/000 ریال نموده است که جدول ب به شرح زیر برنامه شهرداری تبریز را در این زمینه بازگو می کند.
 
علی اکبر پورخردمند
 مدیر درآمد شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ