برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : شنبه 4 خرداد 1392     |     کد : 15

گزارش عملكرد مديريت درآمد شهرداري تبريز در كميسيون ماده 77

گزارش عملكرد مديريت درآمد شهرداري تبريز در كميسيون ماده 77
(كميسيون حل اختلاف مودي و شهرداري)

                                    
كميسيون ماده77 چيست؟

ماده77قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي بيان مي كند.
رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است . بدهي هائي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.
در شهرداري تبريز كميسيون ماده77 از سال 1354 فعاليت خود را شروع نموده و در محل مديريت درآمد شهرداري جلسات آن برگزار مي گرديد و عمدتاً به تقسيط بدهي هاي شهروندان به شهرداري مبادرت مي نمود و يا در صورت وصول اعتراض موديان نسبت به عوارض متعلقه اقدام به رسيدگي مي كرد.
بررسي ها نشان مي دهد كه در اغلب شهرداري ها در صورتيكه مودي اعتراضي نسبت به ميزان عوارض يا نحوه محاسبه آن داشته و درخواست رسيدگي نمايد. كميسيون جهت رسيدگي به اعتراض مودي تشكيل مي گردد در حالي كه با توجه به ظرفيت كميسيون ماده 77 كه به عنوان مرجع حل اختلاف مودي و شهرداري است،  شهرداري ها نيز مي توانند در صورت داشتن مطالبه عوارض از موديان و اختلاف حاصله يا عدم پرداخت و تمكين به عوارض قانوني از سوي موديان مراتب را پيش آگهي و در كميسيون طي مراحل نمايند.
براساس اين ديدگاه از اوايل 1389 دبيرخانه كميسيون ماده77 در شهرداري تبريز فعال تر شده و با تشكيل جلسات متعدد با واحدهاي درآمد و شهرسازي مناطق اهميت و لزوم پيگيري اصولي عوارض مورد مطالبه شهرداري تبريز از طريق اين كميسيون تبيين گرديد، متعاقباً با مشخص شدن ليست مطالبات شهرداري تبريز پيش آگهي ها مبني بر درخواست واريز بدهي موديان تنظيم و ابلاغ گرديد.
حجم پرونده هاي متشكله ضرورت تشكيل چند جلسه در هفته را ايجاب مي نمود بنابراين با همكاري، استقبال و حضور فعال اعضاء كميسيون به تعداد 156 فقره در سال 1389 و 356 فقره در سال 1390 و 1489 فقره پرونده در سال 1391 رسيدگي گرديد كه آمار تفصيلي و نمودار فعاليت دبيرخانه كميسيون به شرح آتي گزارش مي شود .

آشنايي با وظايف دبيرخانه:

1- وصول اعتراض موديان و تشكيل پرونده
2- ثبت و پيگيري لوايح و پرونده و احكام صادره
3- بررسي كارشناسي پرونده هاي ارجاعي به كميسيون از حيث قابل طرح بودن در كميسيون
4- صدور دعوتنامه به مودي جهت حضور در كميسيون
5- برنامه ريزي و تنظيم جلسات كميسيون ماده77
6- ابلاغ راي يا نظريه اوليه به مودي يا شهرداري و دريافت دفاعيه آنها
7- ابلاغ راي قطعي ��ه مودي يا واحدهاي تابعه شهرداري
8- بايگاني آراء در سيستم

زمان برگزاري جلسات و ساعات آن را دبيرخانه با هماهنگي اعضاء مشخص و براي موديان دعوتنامه با ذكر تاريخ و ساعت طبق فرم نمونه ذيل ارسال مي شود.
نمونه فرم هاي دعوت به كميسيون ماده 77 ، پيش آگهي ، چارت سازماني كميسيون ماده 77 و آمار عملكرد به صورت جداول و نمودار در این لينك قابل مشاهده است.

علي اكبر پورخردمند
مدير درآمد شهرداري تبريزPDF چاپ چاپ