برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : دوشنبه 30 ارديبهشت 1392     |     کد : 14

آمار عملکرد وصولی بودجه سال 1391 شهرداری تبریز - مدیریت درآمد

يكي از ابزارهاي اساسي براي تصميم گيري و برنامه ريزي در مديريت شهرها توسط شهرداري ها وجود اطلاعات شفاف و آمار مالي و درآمدي در فاصله زماني مختلف است، بررسي تطبيقي عملكرد سالهاي قبل در زمان بودجه ريزي و انطباق آن با بودجه مصوب در كنار برآوردها - پيش بيني ها و تمركز بر نقاط قوت و ضعف هاي سالهاي قبل و تحليل فرصت ها و چالش هاي موجود مي تواند بودجه بندي شهرداري ها را به سوي افق روشن رهنمون سازد، به شرطي كه ثبت درآمدها در كدهاي تعريف شده از سوي متصديان امر به خوبي و صحيح صورت گرفته باشد.
چگونگي ثبت درآمدهاي شهرداري از چنان اهميتي برخوردار است، كه اگر بودجه هر سال در كنار چشم اندازها و پيش بيني هاي اقتصادي- اجتماعي و سياسي و تحولات جهان در حوزه اقتصاد و تاثير آن بر مديريت شهري برمبناي تحليل عملكرد سال هاي  قبل و كدهاي ثبت شده صورت پذيرد، مي تواند مديريت شهري را به ميزان قابل ملاحظه اي در جذب و جلب منابع درآمدي ياري نمايد. بدين معني كه بايد هر ريال به ريال درآمد جذب شده در شهرداري از حيث نوع و كد درآمدي مطالعه شود و سپس دلايل و عوامل موثر در كدهايي كه به سهولت جذب شده و يا برعكس شهرداري توفيق چنداني در جذب آنها نداشته است تحليل گردد. با بررسي كافي و يافتن راه كارهاي مناسب و يا در صورت وجود مشكلات حقوقي طي مراحل لازم براي رفع معضلات حقوقي ابزار و پشتيباني كافي را مي تواند براي حمايت مالي مقاصد و ماموريت هاي خود پيدا كند.
متاسفانه اكثراً بودجه بندي در حوزه شهرداري ها با كمترين توجه به اعداد و ارقام عملكرد سالهاي قبل صورت مي پذيرد. صرف نظر از تغيير ماهيت اقتصاد شهري در فاصله زماني مثلاً 5 ساله، يكي ديگر از دلايل گريز از اين روند، ناكارآمد بودن كدهاي مشخص شده توسط وزارت كشور است كه عمدتاً مربوط به چندين دهه قبل بوده و به دوره و حاكميت مديريت دولتي بر شهردا��ي ها قبل از استقرار شوراهاي اسلامي برمي گردد و تاكنون بازنگري لازم با توجه به تغييرات وسيع در ماهيت منابع درآمدي شهرداري ها و همچنين استقرار شوراهاي اسلامي شهري به عنوان ركن تصميم گيرنده در حوزه درآمدهاي محلي به عمل نيامده است كه در جاي خود به آن پرداخته خواهد شد.  

در ذيل آمار عملكرد 12 ماهه شهرداري تبريز در حوزه تحقق درآمد براساس بودجه مصوب همان سال با توجه به مطالب ذيل جهت بهره برداري كاربران منتشر مي شود.
با اين توضيح كه:

الف) تاريخ اخذ اطلاعات 9/2/1392 مي باشد و با توجه به اينكه آمار برخي سازمان ها و مناطق كامل نشده بنابراين آمار و اطلاعات بررسي شده مربوط به اين تاريخ است.

ب) جدول فراواني  و نمودارهاي مقايسه اي درآمد و درصد تحقق مركز و مناطق در گزارش ذيل آمده است.

ج) با توجه به اينكه افزايش و بهبود منابع پايدار يكي از دغدغه هاي مديريت درآمد مي باشد، بدين جهت جدول فراواني و نمودار مقايسه اي به صورت مجزا در گزارش قيد شده ، لازم به ذكر است كه كدهاي درآمد در مناطق  موارد زير به عنوان عوارض پايدار در نظر گرفته شده است:
        1- عوارض بر معاملات غير منقول
        2- عوارض نوسازي
        3- عوارض بر پروانه هاي كسب و پيشه
        4- درآمد حاصل از فروش و جمع آوري زباله و پسماند

 و منابع درآمد پايدار مركز شامل موارد 9 گانه زير است كه 6 مورد اول آن منابع محلي و مورد 8 و 9 مربوطه به منابع درآمدي ملي است.
      1- عوارض اسناد رسمي
      2- عوارض گذرنامه
      3- عوارض بليط هواپيمائي
      4- عوارض شماره گذاري موتور سيكلت و ساير وسايط نقليه
      5- عوارض بر معاملات وسايط نقليه
      6- عوارض ثبت نام آزمايش رانندگي
      7- عوارض ساليانه خودروهاي سواري و ساير وسايط نقليخ
      8- عوارض بر فروش كالا و خدمات
      9- سهم شهرداري از عوارض وصول متمركز (موضوع تبصره 2 ماده 39)

د) درآمدهاي پايدار در سال هاي 1390 و 1391 در گزارش به صورت مقايسه اي بررسي و سهم منابع پايدار از بودجه مصوب و وصولي سالهاي مذكور محاسبه شده است.

هـ) با توجه به اينكه بودجه شهرداري مركز شامل :
       1- مديريت درآمد             2- مديريت املاك             3- اوراق مشاركت
مي باشد، بنابراين عملكرد اين سه مديريت به صورت جداگانه در گزارش آمده است.

ز) مقايسه عملكرد سازمان هاي وابسته به شهرداري كلان شهر تبريز به صورت جدول فراواني و نمودار ميله اي در گزارش مطرح شده است.


برای دریافت جداول و نمودارهای مربوطه روی این لینک کلیک نمایید


علي اكبر پور خردمند
مدير درآمد شهرداري تبريز


PDF چاپ چاپ